Cele projektu

Naukowe:

  1. Identyfikacja związków pomiędzy poszczególnymi wyróżnikami cech fizycznych ziarna jęczmienia tj.: barwą, teksturą powierzchni, geometrią a wyróżnikami jakości ważnymi z punktu ich przydatności technologicznej.
  2. Identyfikacja z wykorzystaniem komputerowych systemów wizyjnych (ang. DIA- Digital Image Analysis) takich wyróżników barwy, tekstury oraz cech geometrycznych, które umożliwią określenie stopnia ujednolicenia partii ziarna jęczmienia.

Aplikacyjne:

  1. Opracowanie założeń przemysłowej automatycznej technologii do kompleksowej oceny jakości materiału ziarnistego.
  2. Opracowanie algorytmów do analizy zdjęć uzyskanych z opracowanego systemu akwizycji obrazu, a mającego za zadanie ocenę technologiczną badanej mieszaniny.
  3. Podniesienie konkurencyjności jednostek naukowych wchodzących w skład Konsorcjum Naukowego, poprzez rozwój badań i prac rozwojowych nad stworzeniem technologii pozyskiwania wiedzy o przydatności przetwórczej materiału, z wykorzystaniem systemów wizyjnych i Sztucznej Inteligencji, ukierunkowanych na praktyczne wykorzystanie w przedsiębiorstwach sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, a następnie dostarczenie tego rozwiązania gospodarce (komercjalizacja).

Streszczenie projektu

W związku z coraz większymi wymogami stawianymi producentom, co do jakości produkowanego ziarna zbóż istnieje potrzeba stworzenia obiektywnego, powtarzalnego, szybkiego oraz taniego systemu oceny jakości. Warunki te może spełnić system oparty na wielospektralnych systemach wizyjnych. Celem projektu jest opracowanie automatycznej kompleksowej technologii oceny jakości mieszaniny ziarnistej. System zostanie zbudowany z wykorzystaniem zaawansowanych systemów wizyjnych. Przewiduje się opracowanie autorskich algorytmów analizujących obrazy obiektów, na podstawie których elementy wykonawcze podzielą mieszaninę na poszczególne grupy jakościowe. Poprawność działania opracowanych algorytmów oraz modułu wykonawczego zostanie zweryfikowana w warunkach przemysłowych. Wyniki uzyskane w projekcie, posłużą do budowy przemysłowego systemu, który będzie miał zastosowanie w przemyśle zbożowym, w tym słodowniach, elewatorach zbożowych, młynach i producentów urządzeń sortujących i czyszczących.

Due to the increased requirements for manufacturers concerning the quality of the produced cereal grain, there is a need for an objective, reproducible, rapid and low-cost quality assessment system. These conditions can be met by a system based on multispectral vision. The aim of the project is to develop a comprehensive automated technology for the mixture of grains quality assessment. The system will be constructed using advanced vision systems. Development of proprietary software algorithms for cereal image analysis is expected, to provide an input for a mechanism separating the mixture of grains into groups of varying qualities. The integrity of the developed algorithms and the executive module will be verified in industrial conditions. The results obtained within the project will be applicable for future design of an equipment useful for the grain industry, including malting plants, grain elevators, mills, as well as manufacturers of  sorting and cleaning instrumentation.