Gęstość ziarna

Gęstość ziarna w stanie zsypnym, na którą składa się masa ziarna, zanieczyszczeń oraz powietrze znajdujące się w przestrzeniach między ziarnami, zależy m.in. od dorodności, stopnia wypełnienia i struktury wewnętrznej ziarna, grubości jego okrywy, jak również ilości i rodzaju zanieczyszczeń. Ziarno duże, dobrze wykształcone, z dobrze wypełnionym zbitym bielmem i gładką okrywą, charakteryzuje się wysoką gęstością ziarna w stanie zsypnym. Zanieczyszczenia lekkie jak słoma czy plewy powodują obniżenie gęstości ziarna w stanie zsypnym, natomiast zanieczyszczenia ciężkie będą ją zwiększały. Powszechnie uważa się, że im wyższa jest gęstość ziarna w stanie zsypnym, tym ziarno zawiera więcej skrobi ale także na zbyt dużą gęstość w stanie zsypnym może mieć wpływ duża zawartość zanieczyszczeń mineralnych. Gęstość w stanie zsypnym jęczmienia wynosi od 66 do 70 kg/hl (Gąsiorowski 1997). Gęstość ziarna w stanie zsypnym wykonuje się zgodnie z normą PN-EN ISO 7971-3:2010.

gestosciomierzgestosciomierz m