Identyfikacja zanieczyszczeń

Ilość i rodzaj zanieczyszczeń w ziarnie ma decydujący wpływ na cenę surowca, jak i jego przydatność do dalszej produkcji. Przy zbyt dużym zanieczyszczeniu lub zawartości zanieczyszczeń niedopuszczalnych partia materiału może być dyskwalifikowana do dalszego obrotu. Nie dopuszczalne jest zanieczyszczenie ziarna szkodnikami magazynowymi. Oznaczenie zanieczyszczeń wykonuje się zgodnie z normą PN-R–74110.