Zadania projektu

Zadanie 9

Celem zadania będzie przeprowadzenie pomiarów klasyfikacji i oceny jakości mieszaniny ziarnistej na stanowisku zrealizowanym w ramach zadania 7 oraz 8. Analizie zostanie poddane ziarno o już znanych parametrach technologicznych a wyniki zostaną porównane z danymi uzyskanymi z pomiaru na stanowisku badawczym. Końcowym efektem będzie wykonanie raportu porównawczego w formie wydruku. Będzie to końcowy test weryfikujący poprawność przyjętej metodyki powstępowania z mieszaniną w celu oceny jakości technologicznej ziarna jęczmienia browarnego.

 

 

 

Zadanie 8

Zadanie polega na zintegrowaniu wytworzonego oprogramowania z urządzeniem obrazująco-transportującosortującego oraz optymalizacji działania programu analizującego. Zadanie realizowane będzie poprzez dostosowanie działania programu do charakterystyk uzyskiwanych obrazów (rozdzielczość, zakłócenia). Mierzalnym efektem będzie (a) działające urządzenie, (b) wyniki badań laboratoryjnych. Badania zostaną zweryfikowane w warunkach rzeczywistych.

 

Dostosowanie działania programu do charakterystyk uzyskiwanych obrazów (rozdzielczość, zakłócenia). Mierzalnym efektem będzie działające urządzenie, wyniki badań laboratoryjnych. Badania działania stanowiska w warunkach rzeczywistych, nadzorowane testy klasyfikacji danych i sortowania. Subiektywna ocena działania systemu przez ekspertów. Optymalizacja algorytmów ze względu na jakość klasyfikacji. Mierzalnym efektem będą wyniki nadzorowanych testów sortowania ziarniaków oraz dokumentacja.

Zadanie 6

Celem zadania będzie wykonanie zdjęć ziarniaków jęczmienia oraz zanieczyszczeń mineralnych i organicznych z wykorzystaniem opracowanych technik obrazowania realizowanych w zadaniu "Opracowanie metod akwizycji....".


Podzadanie 6_1: określenie wymiarów geometrycznych oraz współczynników kształtu: Pomiar wymiarów geometrycznych zostanie wykonany z wykorzystaniem komputerowego systemu wizyjnego opracowanego w zadaniu 5. U

Podzadanie 6_2: pomiar tekstury obrazu rzutu ziarniaka oraz barwy: Pomiar tekstury rzutu ziarniaków zostanie wykonany z wykorzystaniem komputerowego systemu wizyjnego opracowanego w zadaniu 5. Metodyka obliczania tekstur została opracowana przez autorów projektu i opisana w publikacjach naukowych.

Podzadanie 6_3: Zostaną oznaczone cechy fizyczne ziarniaków zgodnie z metodyką opisaną w zadaniu 1.

Zadanie 7

Celem zadanie będzie zintegrowanie wytworzonego oprogramowania z prototypem urządzenia obrazująco-transportując-osortującego oraz optymalizacja działania programu analizującego.  Zainstalowanie stanowiska w zakładzie przemysłowym pozwoli na ocenę dojrzałości opracowanego rozwiązania oraz identyfikację potencjalnych usprawnień.

 

Opracowane modelowe stanowisko automatycznej klasyfikacji i oceny technologicznej parametrów ziarna zostanie zainstalowane w Słodowni Soufflet Polska Sp. z o.o. Zainstalowanie stanowiska w zakładzie przemysłowym pozwoli na ocenę dojrzałości opracowanego rozwiązania oraz identyfikację potencjalnych usprawnień. Oczekuje się, że użytkowanie stanowiska w punkcie skupu jęczmienia umożliwi zebranie znacznej ilości danych, których analiza pozwoli na ocenę odporności opracowanej technologii na zakłócenia i wyznaczenie jej powtarzalności i odtwarzalności. Uzyskane wyniki pozwolą na ocenę dojrzałości walidacyjnej metody dla zastąpienia dotychczasowego sposobu oceny parametrów ziarna

Zadanie 5

Celem zadania jest implementacja i integracja algorytmów analizy obrazu w jednym programie z interfejsem graficznym. Zastosowane zostaną biblioteki procedur analizy obrazów, klasyfikacji danych i prezentacji wyników. W ramach zadania przeprowadzona będzie wstępna optymalizacja działania poszczególnych modułów programu. Ponadto, uzgodnione zostaną interfejsy sprzętowo-programowe, a program zostanie rozbudowany o elementy komunikacji z urządzeniami obrazującymi i wykonawczymi.


Implementacja i integracja algorytmów analizy obrazu w programie z interfejsem graficznym. Wykorzystanie środowiska programistycznego języka C++. Zastosowanie bibliotek procedur analizy obrazów, klasyfikacji danych i prezentacji wyników. Ocena działania całości oprogramowania. Zastosowanie programowania w języku niskiego poziomu umożliwi optymalizację czasową opracowanych algorytmów i efektywne wykorzystanie istniejących bibliotek przetwarzania i analizy obrazów. Zastosowanie interfejsu graficznego umożliwi łatwą obsługę przez użytkownika. Mierzalnym efektem będzie wynik walidacji, w tym ocena ekspertów oraz miary jakości klasyfikacji.

Rozpoznanie dostępnych interfejsów sprzętowych i programowych oraz narzędzi programistycznych do ich obsługi. Specyfikacja wymagań. Ocena możliwości integracji z algorytmami analizy obrazów. Testy komunikacji między urządzeniami obrazującymi i wykonawczymi a komputerem. Mierzalnym efektem będzie dokumentacja uzgodnionych interfejsów oraz wyniki przeprowadzonych testów.

Integracja oprogramowania z modułami sterowników oraz urządzeniem. Rozbudowa programu o moduł akwizycji danych obrazowych oraz sterowania urządzeniami wykonawczymi. Testy wydajności obliczeniowej, synchronizacji, sterowania układu podająco-transportująco-rozdzielającego, układu akwizycji danych i układu wagowego.