Opracowanie algorytmów...

Zadanie 3

Celem jest opracowanie algorytmów do opisu ilościowego, klasyfikacji ziarniaków ze względu na ich cechy fizyczne oraz ich klasyfikacji odmianowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozróżniania odmian jęczmienia jarego i ozimego. Opracowanie systemu ekspertowego emulującego wnioskowanie specjalistów z zakresu sortowania ziarniaków.

 

Połączenie procedur segmentacji obrazów cyfrowych, morfologii obrazowej, modeli deformowalnych, generatorów cech tekstury, kształtu i koloru oraz klasyfikacji danych. Utworzą one ścieżkę analizy, w której danymi wejściowymi będą obrazy cyfrowe, natomiast wynikiem będzie decyzja umożliwiająca frakcjonowanie ziarniaków. Mierzalnym efektem będą statystyczne miary wydajności klasyfikatora. Zastosowanie wymienionych metod analizy obrazu w celu utworzenia ścieżki analizy umożliwiającej rozpoznawanie odmian jarych od ozimych. Mierzalnym efektem będą statystyczne miary wydajności klasyfikatora.Wywiad z ekspertami i obserwacja ich pracy. Analiza dokumentacji szkoleniowej. Wykorzystanie programów do tworzenia ontologii. Zastosowanie skanera 3D oraz programów grafiki komputerowej do wytworzenia modelu uwzględniającego cechy anatomiczne ziarniaka. Mierzalnym efektem będzie ocena adekwatności ontologii, modelu i działania systemu ekspertowego dokonana przez specjalistów, a także miary dopasowania obrazów rzeczywistych i modelu.